پروژه مگامدول احیاء مستقیم ستاره سیمین هرمز

پروژه مگامدول احیاء مستقیم ستاره سیمین هرمز

پروژه مگامدول احیاء مستقیم ستاره سیمین هرمز

پروژه مگامدول احیاء مستقیم ستاره سیمین هرمز

هدف از این پروژه تولید سالیانه 1/7 میلیون تن آهن اسفنجی می باشد .

  • ارتفاع سازه 130 متر 
  • وزن اسکلت فلزی 5500 تن 
  • وزن تجهیزات شامل کوره و متعلقات بالغ بر 1000 تن